top of page

Chuden

(Middle Level)

Oku Te

(Deeper Techniques)

 

    1. Deashi Hayanada

    2. Ogoshi Hayanada

    3. Seoi Hayanada

    4. Norimi

    5. Sumigaeshi

    6. Mizukuguri

    7. Maeyamakage

    8. Komiiri

    9. Kotegaeshi

  10. Sakanuki

  11. Gyakute Nage

  12. Hon Tomoe

  13. Katate Tomoe

  14. Shigarami

  15. Gyaku Shigarami

  16. Kote Shigarami

  17. Koguruma

  18. Tora Nage

  19. Tora Katsugi

  20. Arashi Otoshi

  21. Hiki Otoshi

  22. Kine Katsugi

  23. Kin Katsugi

  24. Kazaguruma

  25. Jigoku Otoshi

Kiai No Maki - 1

(Scroll of Spirit Shout)

 

   1. Waribashi Ori

   2. Karatake Wari

   3. Harage Ishi Wari

   4. Shiraha Watari

 

Tessen No Maki

(Scroll of Iron Fan)

 

   1. Katate Hazushi

   2. Mune Dori

   3. Miken Wari

   4. Uchikomi Dome

   5. Katate Ori

   6. Katsura Wari

 

Tanto No Maki

(Scroll of Knife)

 

    1. Hibara Hazushi

    2. Katate Hazushi

    3. Tsukkomi Hazushi

    4. Ryote Dome

 

Daito No Maki

(Scroll of Sword)

 

    1. Nukimi Dome

    2 . Shiraha Dori

    3. Suso Harai

 

Bo No Maki

(Scroll of Stick)

 

    1. Hanbo Uchikomi Dori

    2. Rokushaku Bo Furi

    3. Mune Gatame

    4. Shiho Gatame

    5. Ninin Shime

    6. Furo Shime

    7. Shichinin Shime

 

Tanju No Maki

(Scroll of Pistol)

 

    1. Me Hazushi

    2. Mune Hazushi

    3. Hibara Hazushi Ichi

    4. Hibara Hazushi Ni

    5. Hibara Hazushi San

    6. Hibara Hazushi Shi

    7. Ushiro Hazushi Ichi

    8. Ushiro Hazushi Ni

 

Kiai No Maki - 2

(Scroll of Spirit Shout)

 

Keri Te

(Kicking Techniques)

 

    1. Tonbo Gaeri

    2. Kin Geri

    3. Yoko Geri

    4. Mawari Geri

    5. Ryoashi Geri

    6. Mae Tobi Geri

 

Uke Te

(Blocking Techniques)

 

    1. Jodan Uke

    2. Nagashi Uke

    3. Shuto Uke

    4. Gedan Uke

 

Atemi

(Striking Techniques)

    1. Atemi Ichi

    2. Atemi Ni

    3. Atemi San

    4. Atemi Shi

    5. Kasumi Dori

    6. Hibara Uchi

    7. Sui Getsu

    8. Hon Getsu

    9. Hiza Kin Geri

 

Hanbo

(Half-Stick Techniques)

 

    1. Ganseki Otoshi Garami

    2. Oni Kudaki

    3. Ashi Kujiki

    4. Ashi Gatame

    5. Bo Gaeshi

    6. Koku

 

Kappo

(Resuscitation Techniques)

 

    1. Se Katsu

    2. Nuki Katsu

    3. Ashi Katsh

    4. Hanaji Tome

    5. Kin Katsu Ichi

    6. Kin Katsu Ni

    7. Kin Katsu San

    8. Hon Katsu

    9. Tanden Katsu

  10. Eri Katsu

 

Okuden

(Deeper Level)

Chuden

(Middle Level)

Shoden

(Beginning Level)

Kuden

(Mouth to Ear Level)

bottom of page