top of page

Kuden

(Mouth to Ear Level)

Shingen No Maki

(Scroll of the Original Mind/Spirit)

 

    1. Tento

    2. Ryomo

    3. Kasumi

    4. Gan Tsuki

    5. Miken

    6. Choto

    7. Jinchu

    8. Matsukaze

    9. Gekon

  10. Murasame

  11. Mimi

  12. Inno

  13. Keichu

  14. Taitsui

  15. Dokko

  16. Mikazuki

  17. Hichu

  18. Shikon

  19. Danchu

  20. Ganka

  21. Kyoto

  22. Kyoin

  23. Tsukikage

  24. Katsusatsu

  25. Hayauchi

  26. Suigetsu

  27. Myojo

  28. Inazuma

  29. Ushiro Denko

  30. Wanso

  31. Hijitsume

  32. Hokashakuzawa

  33. Uchishakuzawa

  34. Denko

  35. Bitei

  36. Yako

  37. Senryo

  38. Ushiro Inazuma

  39. Tsurigane

  40. Sori

  41. Uchikibisu

  42. Kori

 

Shoden

(Beginning Level)

Chuden

(Middle Level)

Okuden

(Deeper Level)

Kuden

(Mouth to Ear Level)

bottom of page